فراخوان پژوهشی - اولویت های پژوهشی استان لرستان سال 96

درخواست حذف این مطلب

فراخوان2

فراخوان پژوهشی دستگاههای اجرایی استان لرستان

ردیف

نام دستگاه اجرایی

مهلت فراخوان

پایگاه اینترنتی

اطلاعیه

1

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

96/07/11

سایت

اطلاعیه و فرم ها

2

استانداری لرستان

96/10/30

سایت

اطلاعیه

3

4

5

6

7

8

9

10

توجه : جهت اطلاعات بیشتر به دستگاه اجرایی مربوطه یا پایگاه اینترنتی آنها مراجعه فرمایید.

word فرم ارزی پیشنهاده طرح پژوهشی -نمونه